Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.dara-eshop.cz, jehož provozovatelem je DARA interier s.r.o., od 1. 1. 2022.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DARA interier s.r.o., U Vlečky 678, 664 42 Modřice u Brna, IČ: 29197236. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Mimo soudní řešení sporu se řídí §14 odst.1 zákona č.643/1992.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

1. Prodávající

Prodávající je společnost DARA interier s.r.o.

 • IČ: 29197236
 • DIČ: CZ29197236
 • se sídlem: U Vlečky 678, 664 42  Modřice
 • zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64965 

Kontaktní údaje: 

(dále jen „prodávající“)

2. Kupující

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá spotřebitelskou smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.dara-eshop.cz (dále je „internetový obchod“). 

Kupující je jakákoliv osoba (fyzická anebo právnická), která si objedná zboží na portále www.dara-eshop.cz a zašle závaznou objednávku. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.dara-eshop.cz a to zejména s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

Při nákupu zboží je povinnost Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které budou poskytnuty při objednání Zboží bude Prodávající tedy považovat za správné a pravdivé.

 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka zboží uvedeného v kupní smlouvě – objednávce. Váha, rozměry, kapacita a ostatní parametry a vlastnosti uvedené u jednotlivých položek jsou pouze orientačními údaji vycházejícími z údajů dodavatele jednotlivých výrobků a mohou se proto ve skutečnosti lišit (pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak). Snahou a prioritou prodávajícího je uvádět maximálně přesné a spolehlivé informace ověřované z více zdrojů. Obrázky u jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační, stejně jako jejich barevné podání a může se lišit nastavením monitoru. Rozměry uváděné u sedacího nábytku se mohou lišit s tolerancí +/- 3% v závislosti na použitých materiálech.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

III. Objednání a dodání zboží

1. Seznam zboží na stránkách www.dara-eshop.cz je seznamem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů kupujícího v objednávkovém formuláři. Vytvořením a odesláním objednávky současně vzniká návrh kupní smlouvy a kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Při objednávce zboží, které není skladem a je nutno ho vyrobit z nestandardních materiálů apod. nebo v případě cenově náročné objednávky, může prodávající na takové zboží vyžadovat zálohovou platbu - obvykle nad 5.000,- bez DPH. Výše zálohy je poté 70% z kupní ceny.

2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží (včetně volitelných parametrů), počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky prodávajícího a Podmínky ochrany osobních údajů. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku pouze na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. Nedojde-li k potvrzení ani ve lhůtě do 3 dnů od jejího odeslání, je prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky

1. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Dodání zboží kupujícímu je zásadně možné až po zaplacení tohoto dokladu a to buď při převzetí zboží, nebo platbou předem na základě zálohové faktury, nebo pokud není dohodnuto jinak. 

Ceny uváděné v e-shopu www.dara-eshop.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Zboží zůstává až do celkového zaplacení majetkem prodávajícího.

V případě většího objemu objednaného zboží nebo dle uvážení, si prodávající vyhrazuje možnost požadovat zálohovou platbu, na kterou vystaví zálohovou fakturu ve výši 70% z kupní ceny. Obvykle v případě objednávky nad částku 5.000,- bez DPH.

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • převodem na bankovní účet prodávajícího číslo: 5037121001/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.. Prodávající vystaví proforma fakturu a variabilní symbol bude identifikovat objednávku (platbu). Zboží bude objednáno a expedováno po uhrazení této faktury.
 • vkladem na účet prodávajícího
 • bezhotovostně online platební kartou nebo zrychleným bankovním převodem

Platba kartou je nejrychlejší a nejbezpečnější. Údaje ke své kartě zadáváte na zabezpečené webové stránce společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. My údaje karty neznáme a obdržíme pouze potvrzení o úspěšné transakci. Platit je možné kartami Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard nebo přes Apple Pay. Dále je možné platit platebními tlačítky bank, kdy budete přesměrováni na Vaši preferovanou banku.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Splatnost faktur je 14 dní od uzavření kupní smlouvy. V případě platby online postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží.

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání a balení, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Dodání zboží

1. Doprava zdarma platí pro objednávky nad 10.000 včetně DPH. Pro objednávky na nábytek, sedačky, vany nebo zboží větší velikosti platí doprava zdarma nad 25.000,- Kč včetně DPH.

Zboží je kupujícímu dodáno formou, kterou si sám zvolí jako nejvhodnější pro něho samotného. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a náklady na rozvoz se liší podle zvoleného způsobu. Volba způsobu dodání se provádí během tvorby objednávky zboží.

Pro židle, křesla, stoly a sedačky nabízíme volitelně výnos za poplatek (za první uzamykatelné dveře bytové jednotky při aktivní asistenci příjemce). V případě rozměrného nábytku je zapotřebí rozměr vstupu minimálně 80 cm a přizpůsobený prostor za vchodovými dveřmi pro nastěhování. Firma DARA interier s.r.o. není odpovědná za nemožnost nastěhování nábytku z důvodu nepřístupných, nebo atypických prostor. Jakákoliv další manipulace s nábytkem je možná pouze po individuální dohodě s dopravcem.

Za příplatek je možné dopravu doplnit o montáž. Při objednávce je nutné do poznámky uvést, zda půjde o výnos do patra a specifikovat číslo podlaží.

Před doručením zboží se s Vámi spojíme telefonicky a dohodneme se na termínu doručení, který Vám bude vyhovovat.

2. Přepravu zajišťujeme následujícími způsoby:

 • Osobní odběr – kupující se s prodávajícím dohodne na termínu osobního odběru na prodejně DARA interier s.r.o. v Modřicích u Brna. 
 • TOPTRANS, PPL
 • Smluvní přepravci firmy DARA interier s.r.o.

Velký a těžký nábytek obvykle doručujeme se smluvními přepravci, nebo dopravní společností Toptrans. Nejsme přímý poskytovatel přepravy, ale pouze zprostředkovatel.

V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému DARA interier s.r.o. nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží. 

3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Dodací lhůta se počítá ode dne vytvoření a odeslání objednávky. V případě, že je k objednávce vystavena zálohová faktura, začíná lhůta dodání běžet od data úhrady. Orientační termín dodání je uveden u produktu a v potvrzení objednávky. Termín dodání objednaného zboží je pouze orientační a vzhledem k povaze sortimentu (převážně zakázková výroba) může dojít k prodloužení dodací lhůty. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího.

Je-li zboží skladem, může být objednávka dodána i v kratším termínu.

5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, především je-li zboží dodáváno zásilkovou službou nebo veřejným dopravcem, je kupující povinen vždy osobně převzít zásilku a osobně zkontrolovat, zda zásilka nebyla dodána zejména s poškozeným nebo protrženým obalem svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušenou páskou, neúplným počtem balíků a má-li kupující podezření, že zboží vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

V případě jakýchkoliv závad má kupující povinnost toto neprodleně oznámit přepravci. Jedná-li se o zásilku, která obsahuje zejména stoly, stolové pláty a dřevěný nebo skleněný nábytek, kde by mohlo dojít k poškození zboží i přes obal (promáčknutí hrany, rozbití), musí kupující vždy toto zboží rozbalit a fyzicky zkontrolovat. Vykazuje-li jakékoliv zboží vady, musí kupující na místě s přepravcem vyhotovit písemný škodní protokol přepravce. Kupující je povinen všechny zjištěné vady zapsat do škodního protokolu přepravce a oznámit nejpozději do následujícího pracovního dne prodávajícímu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující zaslat prodávajícímu písemně mailem, popřípadě oznámit telefonicky. V písemném oznámení je nutno uvést zjištěné vady, tj. typ vady, umístnění na výrobku a jak se projevují. Je vhodné pořídit fotografie a přidat k elektronickému oznámení.

Pokud takto neučiní, bude pozdější reklamace považována za mechanické poškození zaviněné kupujícím a reklamace nebude uznána. Kupující, který svým podpisem v dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky bez závad, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace. Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského, respektive obchodního zákoníku. Takto způsobené vady lze reklamovat u prodávajícího pouze za předpokladu, že jsou splněny všechna podmínky uvedené v tomto bodu.

6. Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně Kupujícího zboží dodat, společnost DARA interier s.r.o. uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány Kupujícímu ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. DARA interier s.r.o. je v takovém případě oprávněna požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 40 ,- Kč (slovy: čtyřicetkorun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněno od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne DARA interier s.r.o. skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů.

7. Vzhledem k charakteru a povaze prodávaného sortimentu je možné dodat objednané zboží kupujícímu několika způsoby. Po odeslání objednávky bude kupující kontaktován pověřeným pracovníkem prodávajícího, který navrhne nejvýhodnější způsob dopravy ke kupujícímu. Tento způsob dopravy bude navržen tak, aby minimalizoval možná rizika poškození dopravou. Takto navržený a oběma stranami odsouhlasený způsob dopravy bude naceněn a výsledná cena dopravy bude připočtena do vystavené faktury (viz bod V. těchto podmínek). Kupující zaplacením této faktury souhlasí se způsobem provedení navržené a odsouhlasené dopravy zboží.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

Při osobním odběru zboží se kupující zříká nároku na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, vybral-li si zákazník a prohlédl zboží na kamenné prodejně. A to i přesto, že si zboží objedná elektronickou formou na www.dara-eshop.cz.

2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno a vyrobeno podle přání kupujícího volbou parametrů nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat Prohlášení o odstoupení od smlouvy (ke stažení níže) ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

a) v případě, že neobdržel zboží, učiní odstoupení od smlouvy na základě tohoto ustanovení s uvedením čísla objednávky.

b) v případě, že již kupující obdržel zboží, uvede popis zboží, číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu/dodání zboží

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář Prohlášení o odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

4. Vrácené zboží nesmí být použité. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně originálních dokladů o nákupu.

5. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném stavu než je uvedeno v bodu VI. 4., je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím způsobem, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem ponížena. Zároveň se prodlužuje termín na vrácení kupní ceny nebo její části až do vyřešení případných nákladů a škod.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy do sídla prodávajícího na náklady kupujícího, doporučeně a pojištěné (neručíme za případnou ztrátu nebo poškození). Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. S pověřeným pracovníkem prodávajícího si dohodne kupující způsob dopravy zpět k prodávajícímu.

Zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od smlouvy akceptováno.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení zboží na adresu prodávajícího, kupní cenu nebo její část.  Prodávající vrací finanční prostředky po podpisu dobropisu a to na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo než mu bude doručeno na adresu uvedenou výše.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z následujících důvodů:

 1. v průběhu objednávky se výrazným způsobem změnila cena objednaného výrobku
 2. vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím
 3. vzhledem k širokému sortimentu nabízeného zboží je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit i částečně, tedy tak, že může dodat kupujícímu jen část objednaného zboží. Toto však musí být v souladu s možností používat toto zboží kompletací od jiného dodavatele. V případě, že nastane tato situace, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud bylo zboží již z části nebo celé uhrazeno, budou v případě zrušení objednávky peníze vráceny v nejkratším možném termínu ( maximálně však do 30 dnů ) na účet kupujícího
 4. odstoupení od smlouvy v případě chyby v ceně zboží. Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 

VIII. Reklamační řád a podmínky reklamace

1. Reklamační podmínky

Reklamační řád je platný od 1.1.2022 a řídí se příslušným Občanským zákoníkem s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Kupující převzetím zboží souhlasí se zde uvedenými reklamačními podmínkami. Zákonná záruční doba na veškerý sortiment prodávajícího je ze zákona stanovena na 24 měsíců není-li výrobcem stanoveno jinak.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající po dohodě s kupujícím může tuto zákonnou lhůtu prodloužit nebo zkrátit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Reklamace je možno uplatňovat telefonicky a především písemně emailem spolu s fotodokumentací poškozeného zboží nebo jeho částí. Reklamace týkající se vzhledu, designu, kvality čalounění a celistvosti povrchových ploch musí být uplatněny do maximálně tří dnů od převzetí zboží od přepravce nebo prodávajícího. Pozdější reklamace nebudou uznány, neboť se má zato, že mohly vzniknout nešetrným nebo nepřiměřeným zacházením, či neodbornou manipulaci nebo neodbornou montáží. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby bylo zboží správně převzato kupujícím  (článek VI. bod 5. těchto podmínek).

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen (a kupující mu to musí umožnit) prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, prodávající odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat. V případě vrácení kupní ceny z titulu uznané reklamace budou peníze vráceny v nejkratším možném termínu a to nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace. Prodávající vrací finanční prostředky po podpisu dobropisu a to na účet kupujícího.

2. Odpovědnost za vady

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

3. Postup při reklamaci

Místem vyřízení reklamace je sídlo kupujícího. Vznikne-li během záruční doby na zboží vada vyžadující uplatnění reklamace, postupuje kupující tímto způsobem:

 • a. při dodání zboží toto nepřevezme od přepravce a postupuje podle článku VI. bod 5. těchto podmínek
 • b. vznikne-li nárok na vyřízení reklamace během užívání zboží, kontaktuje kupující prodávajícího telefonicky nebo emailem a neprodleně odešle Reklamační formulář 
 • c. prodávající zjistí, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou a dohodne další postup a zejména způsob přepravy

4. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě a funkční vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé nešetrným a nepřiměřeným zacházením, dále na neodbornou manipulaci, neodbornou montáž výrobku, neodborné ošetřování a použití v podmínkách a prostředí nezvyklých běžnému použití výrobku (nadměrné zatěžování, prašnost, vlhkost, teplota, chemické a mechanické vlivy). Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklé nedodržením všeobecných zásad k použití výrobku a návodu k použití a opotřebení způsobené běžným užíváním výrobků. Záruku dále nelze uplatnit u poškození a vad u zboží, na které byl kupující před nákupem výslovně upozorněn a pro které byla případně sjednána nižší cena poškození vlivem vyšší mocí, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

 

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů ZDE

 

X. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.